Lubelskie Lato

Logo

Lokalna Grupa Działania
"Krasnystaw PLUS"

 

Lokalna Grupa Działania
"Krasnystaw PLUS"

 

Lokalna Grupa Działania "Krasnystaw PLUS"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krasnystaw Plus powstało w 2008 r. i swoimi działaniami przyczynia się do wsparcia mieszkańców w zakresie pozyskiwania środków i realizacji projektów pobudzających rozwój obszarów wiejskich w ramach PROW 2007-2013.

W chwili obecnej LGD zrzesza 74 członków i działa na obszarze dziewięciu gmin: Fajsławice, Gorzków, Izbica,  Krasnystaw, Kraśniczyn,  Łopiennik Górny, Rudnik, Siennica Różana i Żółkiewka.

Obszar, na którym działa Stowarzyszenie charakteryzuje się pagórkowatym krajobrazem i leży po obu stronach środkowego Wieprza na Wyżynie Lubelskiej. Teren znajduje się na obszarze dwóch mezoregionów geograficznych Wyżyny Lubelskiej (Wyniosłości Giełczewskiej i Działów Grabowieckich) oraz Pagórów Chełmskich - mezoregionu wchodzącego w skład Polesia Wołyńskiego. Tereny te charakteryzują się bardzo ciekawym i czystym środowiskiem naturalnym, nieskażonym przez przemysł ciężki co stwarza dobre warunki do rozwoju turystyki.

Ziemia Krasnostawska jest również bogata pod względem historycznym i kulturowym. Istnieją tu stare, tradycyjne formy kultury duchowej, materialnej, społecznej oraz duża ilość zabytków sakralnych. Z dóbr kultury zachowały się do dnia dzisiejszego liczne zespoły dworsko-parkowe, kościoły i kapliczki. Obszar LGD jest również ośrodkiem kultury tradycyjnej. Na jego terenie działa liczne grono twórców: poetów, śpiewaków, muzyków, wokalistów, działaczy i animatorów kultury ludowej. Organizowane imprezy mają charakter regionalny i odbywają się cyklicznie, dzięki czemu są czynnikiem, który jednoczy region, są miejscem spotkań oraz pozwalają na wymianę doświadczeń mieszkańców.

Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” realizuje Lokalną Strategię Rozwoju w zakresie 3 celów ogólnych: 

  • Rozwój kapitału społecznego obszaru LGD
  • Rozwój turystyki na obszarze LSR w oparciu o posiadane zasoby
  • Rozwój sektora gospodarczego

Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” podejmuje działania mające na celu promocję zasobów kulturalnych i historycznych Ziemi Krasnostawskiej między innymi w postaci folderów promujących nasz region, w tym: folder „Piękno Ziemi Krasnostawskiej – Szlak Ariański”, folder turystyczny „Poznaj Piękno Ziemi Krasnostawskiej”, Atlas Regionalny „Śladami przeszłości…” jak również folder kulinarny „Smaki Ziemi krasnostawskiej”. Opracowujemy mapy, ulotki tematyczne oraz gadżety promocyjne.

Organizujemy spotkania w gminach, szkolenia - w szczególności dla zainteresowanych pozyskiwaniem środków z UE w ramach PROW 2007-2014 Osi IV LEADER, dla lokalnych liderów a także grup producenckich.

Corocznie organizujemy, a także jesteśmy współorganizatorami kilku cyklicznych imprez mających miejsce na obszarze objętym działalnością naszego Stowarzyszenia, które kultywują tradycję i przyczyniają się do promocji regionu.

W dotychczasowym dorobku LGD znalazły się również: spot reklamowy „Powiat Krasnystaw - Miejsca Pełne Uroku”, Lokalna Strategia Rozwoju Turystyki, inwentaryzacja zasobów dziedzictwa historyczno – kulturowego z terenu LGD, a także przeprowadzona renowacja i uporządkowanie obiektów historyczno – kulturowych i oznakowanie tablicami informacyjnymi osiemnastu zabytkowych obiektów zlokalizowanych na terenie LGD.

Siedziba:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
"Krasnystaw PLUS"
ul. Matysiaka 7
22-300 Krasnystaw

Tel./Fax.: 82 576 70 49

lgdkrasnystaw@neostrada.pl
biuro@lgdkrasnystaw.pl

www.lgdkrasnystaw.pl